0

עגלת הקניות

סל הקניות שלך ריק לגמרי

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר Tanyaheath.co.il

1.          כללי

1.1.             ברוכים הבאים לאתר האינטרנטhttp:www.tanyaheath.com  (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת UNIQUE, עוסק מורשה מספר 200350742 (להלן: "החברה").

1.2.             תקנון זה כתוב בלשון נקבה רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון זכר.

1.3.             כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.

1.4.             הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.5.             שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמשת מודעת להוראות תקנון זה ומקבלת אותן, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

1.6.             החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.             המשתמשת מסכימה כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.             השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמשת כלשהי ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמשת כלשהי, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.

1.9.             תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.          הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1.             רשאית לבצע רכישות באתר כל משתמשת אשר תמלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.                המשתמשת הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהירה המשתמשת כי הינה בת 18 שנה או מבוגרת יותר.

2.1.2.                המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבלה את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש ו/או לחלופין, יש בידיה שובר קנייה לרכישה באתר (GIFT CARD) ו/או לחלופין המשתמשת הינה בעלת חשבון ב-PAYPAL.

2.2.             החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשות שהתנהגותן אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשות המנסות לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.          רכישת מוצרים

3.1.             החברה תאפשר למשתמשת העומדת בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן: "הלקוחה") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

3.2.             כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוחה תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

3.3.             לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוחה לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה תמסור הלקוחה את פרטיה האישיים העדכניים הנכונים והמדוייקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו, פרטי כרטיס האשראי באמצעותו היא מעוניינת לבצע רכישה ומספר התשלומים, אשר לא יעלה על ארבעה (4) תשלומים ו/או פרטי שובר הקנייה ו/או פרטי חשבון ה-PAYPAL. לצורך  המשלוח, תידרש הלקוחה לבחור חלון זמן לביצועו מבין האפשרויות שיוצגו באתר. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל הלקוחה לבצע הזמנה.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוחה המגישה פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.4.             החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

3.5.             מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוחה, במקרה של הזנת נתוני כרטיס אשראי, נתוני כרטיס האשראי לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

3.6.             לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים ‎3.3 לעיל, תאשר הלקוחה את הזמנתה על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" (להלן: "ביצוע ההזמנה"). ככל שאמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 להלן.

3.7.             ככל שאמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי, לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה וחשבונית. במקרה של ביצוע הזמנה באמצעות שובר קנייה ו/או באמצעות חשבון PAYPAL, יינתן אישור מיידי (להלן: "אישור ההזמנה").

3.8.             למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל:

3.8.1.                ככל שאמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי, אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוחה בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.8.2.                זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. עוד יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות מעת לעת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר.

3.8.3.                אין באמור בסעיף 3.7 זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוחה כל סכום ששילמה ככל ואכן שילמה לחברה או לבטל את החיוב, ככל שבוצע.

3.9.             החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

3.10.           החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. עד אשר תחליט החברה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, המשלוחים באתר יהיו ללא עלות.

תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי התעריפים המעודכנים.

3.11.           החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.12.           מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנויות אחרות להם נמכרים מוצרי החברה ו/או בחנויות אשר תוקמנה, אם תוקמנה, על ידי החברה בעתיד. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בחנויות כאמור לעיל, ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

4.          מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1.             לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח"). ללקוחה יינתן מספר הזמנה באמצעותו תוכל לעקוב אחר המשלוח באתר חברת המשלוחים באמצעותה משלחת החברה את המוצרים ללקוחותיה. לפני ביצוע המשלוח ללקוחה תישלח ללקוחה הודעת SMS.

4.2.             בכפוף לאמור בסעיף ‎7.7 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוחה בעת הרכישה, ולא יאוחר מ- 6 ימי עסקים, אלא אם חלון הזמן שנבחר על ידי הלקוחה למשלוח בעת הרכישה הינו מאוחר יותר. "ימי עסקים": ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

4.3.             לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוחה, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוחה לא הייתה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוחה סירבה לקבל את המשלוח, תחויב הלקוחה בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.4.             החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוחה טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף 4.2 לעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.

5.          שירות לקוחות

5.1.             בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

·       בטלפון:  054-6523005. בימים א'- ה', בין השעות 18:00 – 10:00

·       בדואר אלקטרוני:  contact@tanyaheath.co.il

·       בפייסבוק בעמוד Tanya heath paris (IL)

·       בדואר לכתובת בית אל 4, תל-אביב. נא לציין "לידי שירות לקוחות" וכן מספר עסקה.

6.          ביטולים והחלפות מוצרים

6.1.             לקוחה שביצעה הזמנה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2.             ביטול הזמנה ע"י לקוחה לפני קבלתה אצל הלקוחה:

6.2.1.                כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוחה ועד תיאום המשלוח, רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.

6.2.2.                בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

6.3.             ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוחה:

6.3.1.                סופקה ההזמנה ללקוחה, רשאית הלקוחה לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.2.                בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוחה להשיב את המוצרים לכתובת הרשומה להחזרות כאמור בסעיף 5.1 לעיל בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג, בצירוף חשבונית.   

6.3.3.                בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 לעיל, החברה תחזיר ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.3.1 לעיל את הסכום ששולם על ידה בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף 6.3.3 זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.

 

6.4.             ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1.                על הלקוחה לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוחה קיבלה את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוחה לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוחה.

6.4.2.                במקרה בו הלקוחה מבקשת לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

6.4.2.1.                   ללקוחה תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוחה לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.4.2.2.                   הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוחה, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידה עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוחה את מלוא התמורה ששולמה על ידה, לרבות דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידה.

6.4.3.                ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, בצירוף חשבונית וכשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.             החלפת מוצרים שלא מחמת פגם

6.5.1.                לקוחה המעוניינת להחליף מוצרים שקיבלה בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקשת לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל. החלפת המוצר בפעם הראשונה על ידי הלקוחה תבוצע על חשבון החברה, לרבות דמי המשלוח. בכל החלפה נוספת תישא הלקוחה בדמי המשלוח. החברה מתחייבת לשלוח ללקוחה את המוצר החלופי בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

6.5.2.                החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוחה ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.3.                מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.

6.6.             ביטול הזמנה ע"י החברה:

6.6.1.                בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוחה, ובמקרה כאמור תישלח ללקוחה הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוחה בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוחה מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

6.7.             יודגש ויובהר כי במקרה של ביטול הזמנה שהתשלום כנגדה בוצע על ידי הלקוחה באמצעות שובר קנייה, תוחזר התמורה באמצעות זיכוי לרכישה באתר בלבד. יתר הוראות סעיף 6 זה לעיל ולהלן תחולנה, בשינויים המחויבים.  

6.8.             מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

7.          אחריות ושירות

7.1.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2.             נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמשת, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.3.             תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוחה מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.4.             החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.5.             בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.6.             בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע כלשהו שהזינה הלקוחה במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.7.             על אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8.             פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באתר.

7.9.             החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

8.          קניין רוחני

8.1.             כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2.             אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

8.3.             אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.             החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), או לעמוד הבית בלבד באמצעות רשתות חברתיות דוגמת פייסבוק ואינסטגרם. החברה תהיה רשאית להורות למשתמשת להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

8.5.             אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

8.6.             שם החברה, שם המתחם וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

8.7.             אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

8.8.             אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

9.          שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

9.1.             מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונה של הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוחה למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוחה.

9.2.             החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת השילוח.

9.3.             כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI. החברה משתמשת במערכת PCI ו-SSL לצורך סליקת כרטיסי אשראי. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמשת או המבקרת באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

9.4.             יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמשת באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשות האתר.

9.5.             מידע אישי ששותף בחשבונות הרשתות החברתיות של המשתמשת או שהועבר לחברה לאחר התחברות המשתמשת לאתר דרך הרשתות החברתיות או שהועבר לחברה לאחר שהמשתמשת ביצעה רכישה ו/או מכירה של פריט אופנה באמצעות הרשתות החברתיות.

9.6.             אם המשתמשת תגדיר את חשבון המשתמשת שלה לשילוב עם רשתות חברתיות, (לרבות על-ידי כניסה לאתר באמצעות שימוש ברשת חברתית או רכישת פריטי אופנה דרך הרשתות החברתיות), אזי המשתמשת מסכימה לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין החברה לבין רשתות חברתיות אלה, לצרכים שנקבעו במדיניות הפרטיות כאמור בתנאי שימוש אלו.

9.7.             השימוש של הרשת החברתית במידע שהועמד לרשותה על-ידי החברה ו/או המידע שבחר המשתמש לשתף בה, כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטת הרשת החברתית. שימוש זה אינו כפוף למדיניות הפרטיות ו/או תנאי שימוש אלו.

9.8.             ככל שהסכימה המשתמשת להתחבר לחשבון המשתמשת באתר דרך הרשתות החברתיות (לדוגמת פייסבוק, אינסטגרם וכיוצא בזה) ו/או גרם לקישור חשבון המשתמש לחשבונו ברשת החברתית בכל דרך אחרת, החברה תהיה רשאית לאסוף את המידע והנתונים של המשתמשת מהרשת החברתית רק בהתאם להגדרות הפרטיות שהגדירה בחשבונה ברשת החברתית (החברה תאסוף רק מידע שהמשתמשת הרשתה לרשתות החברתיות לשתף עם צדדים שלישיים).

9.9.             יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש הלקוחה לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוחה בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוחה לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

9.10.           המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוחה במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר על ידי המשתמשת ואישורה של המשתמשת למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמשת מסכימה שפרטיה יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש - בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: 

9.10.1.              כדי לאפשר ללקוחה לבצע הזמנות באתר;

9.10.2.              כדי לזהות את הלקוחה במהלך כניסות חוזרות לאתר;

9.10.3.              כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשות באתר וציפיותיהן ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוחה באופן אישי;

9.10.4.              כדי לאפשר למשתמשות להתאים את השירותים באתר להעדפותיהן;

9.10.5.              כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוחה ולשלוח אליה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוחה בהתאם להסכמה מפורשת שנתנה הלקוחה לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוחה יכולה לבטל את הסכמתה בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

9.10.6.              מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

9.10.7.              ליצירת קשר עם הלקוחה במידת הצורך;

9.10.8.              לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוחה באופן אישי;

9.10.9.              לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

9.11.           החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותן באתר אלא במקרים שלהלן:

9.11.1.              ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

9.11.2.              אם הלקוחה הפרה את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוחה תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

9.11.3.              אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוחה או את המידע אודותיה לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.

9.11.4.              בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין החברה;

9.11.5.              החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוחה והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשתה הלקוחה באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

9.12.           החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתן המפורשת;

9.13.           החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות instagram, Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוחה ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבה של הלקוחה יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוחה תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרה הלקוחה, משך הזמן ששהתה הלקוחה באתר, מהיכן הגיעה הלקוחה אל האתר, מדורים ומידע שהלקוחה מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוחה בכל פעם שהיא מבקרת מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

9.14.           לקוחה שאינה מעוניינת שעוגיות יאספו במחשבה האישי, יכולה להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבה. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

9.15.           החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.

9.16.           החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

9.17.           על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

9.18.           למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות: http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf   

9.19.           החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

9.20.           בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

10.        תנאים נוספים

10.1.           פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

10.2.           החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

     מעודכן ליום 1.12.17    

דברי איתי במסנג'ר
Loading...